Στη Βουλή των Ελλήνων οι ανασκαφές της Ιθάκης.

Στη Βουλή των Ελλήνων οι ανασκαφές της Ιθάκης και η απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού.

Στην με αριθμό 8751/14-3-06 ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Άννας Διαμαντοπούλου, Ιωάννη Μανιάτη και Κωνσταντίνου Ρόβλια δόθηκε με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΠ.Κ.Ε./621/30-3-06 έγγραφο από τον Υπουργό Πολιτισμού η ακόλουθη απάντηση:

“Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 8751/14.03.06 ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Α. Διαμαντοπούλου, Γ. Μανιάτη και Κ. Ρόβλια, σας πληροφορούμε ότι:
Το Υπουργείο Πολιτισμού από το 1995 έως και το 2005 έχει χορηγήσει στον Τομέα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων άδεια διεξαγωγής ανασκαφικής έρευνας στη θέση «Άγιος Αθανάσιος -Σχολή Ομήρου» στη Β. Ιθάκη, υπό τη διεύθυνση της επίκουρης καθηγήτριας κ. Σπ. Κοντορλή-Παπαδοπούλου, υποστηρίζοντας έτσι την εξέλιξη της έρευνας και τα σημαντικά της αποτελέσματα.

Στο ίδιο πνεύμα, διευκόλυνσης της εν λόγω αρχαιολογικής έρευνας, προωθείται αρμοδίως η αναγκαστική απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά υπέρ του ελληνικού δημοσίου του ακινήτου, όπου διεξάγεται η ανασκαφή, με σκοπό τη συνέχισή της, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18, παρ. 4, του Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η επίτευξη του μακροπρόθεσμου και σημαντικού στόχου της συνακόλουθης ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου προς όφελος, τόσο της έρευνας και των αρχαιοτήτων, όσο και της τοπικής κοινωνίας, προϋποθέτει εργασίες διαμόρφωσης με άμεση προτεραιότητα στη λήψη μέτρων προστασίας του χώρου και των αποκαλυφθέντων λειψάνων, οι οποίες συνιστούν κατά κύριο λόγο μέριμνα του ερευνητικού φορέα και του διευθυντή των ερευνών.

Το σχετικό αίτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για συνέχιση των ερευνών στη θέση «Άγιος Αθανάσιος-Σχολή Ομήρου», κατά το έτος 2006, βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασής του και της συμπλήρωσης του σχετικού φακέλου σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που απορρέουν από τον Ν.3028/02 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και από την υπ’αρ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α3/Φ30/70868/2539/27-11-2002 εγκύκλιο περί όρων και προϋποθέσεων για τη διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών στην Ελλάδα από φορείς εκτός της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Ως προς το ερώτημα που αναφέρεται σε χρηματοδότηση τριετούς προγράμματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για συνέχιση των ανασκαφών στη Β. Ιθάκη, σας πληροφορύμε ότι δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Σύλλογος Φιλομήρων – Δελτίο Τύπου 15/10/2006